Bugun...HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2020 YILI RAPORU-ÖZEL HABER ERHAN PALABIYIK

DENETLEYEN KOMİSYON BAŞKANI : AV. MEHMET SARUHAN KOMİSYON BŞK. YRD. : ALİ MUTLU ÜYE : RIFAT SARI ÜYE : CELAL TÜRKER ÜYE : MEHMET ÇİTO

facebook-paylas
Güncelleme: 22-06-2021 23:04:29 Tarih: 22-06-2021 22:43

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU           2020 YILI RAPORU-ÖZEL HABER ERHAN PALABIYIK

 

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEĞİL ,BÜYÜK RANT MERKEZİ!

 MİLYARLAR KİMLERE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ?

GAZETECİLERE MİLYONLARCA PARA HANGİ KAYNAKLARDAN ÖDENMİŞ?
                              

  

 

DENETLEME YERİ    

  İLİ

:

HATAY

  BELEDİYE BAŞKANI

:

Doç.Dr.LÜTFÜ SAVAŞ

DENETLEYEN

KOMİSYON BAŞKANI

:

AV. MEHMET SARUHAN

KOMİSYON BŞK. YRD.

:

ALİ MUTLU

ÜYE

:

RIFAT SARI

ÜYE

:

CELAL TÜRKER

ÜYE

:

MEHMET ÇİTO

 

 DENETLENEN

 KURUM

:

Hatay Büyükşehir Belediyesi

 YAPILAN DENETİM 

:

Gelir Gider ve İşlem Denetimi

 DENETLENEN DÖNEM

:

01.01.2020 - 31.12.2020

 

DENETLEME TARİHİ

  Denetime Başlama

:

25.01.2021

  Denetime Son Verme

:

30.03.2021

  Toplantı Gün Sayısı

:

45

 

 

 

I-DAYANAK

 

Hatay Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin ve yapılan işlemlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince belirtilen süre içerisinde denetimi yapmak üzere 14.01.2021 tarihli  Belediye Meclisi toplantısında gizli oyla seçilen ve beş kişiden oluşan komisyonun çalışmalarına başladığı 25/01/2020 Tarihinde toplanarak aldığı kararla; Denetim Komisyonu Başkanlığı’na Mehmet SARUHAN, Başkan Vekilliği ’ne Ali MUTLU, Üyeliklere Rıfat SARI, Celal TÜRKER ve Mehmet ÇİTO seçilmişlerdir.

 

 

II- AMAÇ

              Komisyonumuz yaptığı çalışma ile belediyenin 2020 yılı gelir ve giderlerinin yanı sıra bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde;

       5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
       5393 sayılı Belediye Kanunu,
       5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
       2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu,
       4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
       2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
       3194 sayılı,İmar Kanunu,
       2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
         237 sayılı Taşıt Kanunu,
       6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu,
       4749 sayılı Kamu Finansman ve Borç Yönetimi Kanunu,
       6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
       5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
         213 sayılı Vergi Usulü Kanunu,
       2872 sayılı Çevre Kanunu,

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
       4857 sayılı İş Kanunu
       6245 sayılı Harcırah Kanunu

 

ile bunlara bağlı yönetmelikler ve bakanlık genelgeleri İle ilgili diğer mevzuat esas alınarak;

 

Belediyenin kuruluş şemasında yer alan tüm harcama birimlerinin çalışmalarında kaynakların daha ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin değerlendirilmesi, ayrıca, kurumun zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için tamamen bağımsız ve objektif bir denetim amaçlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-SUNUŞ:

Denetim Komisyonumuz, yasadan kaynaklanan görevini icra etmek için, 2020 yılı ile ilgili aylık ve yıllık mizan değerleri, kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu, bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, ödenek listesi gibi mali veriler ve bunlara konu olan gelir-gider evrakları, işlemler ve işlemlere konu olan belgeler üzerinde; fiziki inceleme ve sayım, doğrulama, belgelerin incelenmesi ve karşılaştırma, yeniden hesaplama, kayıt sisteminin gözden geçirilmesi, gözlem, soru sorma, hesaplar arası ilişki kurma, araştırma ve hesaplama vade karşılaştırma yoluyla incelemeler yapılmıştır. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında incelenmesine gerek duyulan doğrudan temin, pazarlık ve açık ihale usulü yöntemiyle alımlara ait dosyalar taranıp, tahsilât makbuzları kontrol edilmiş, yapılan tahsilâtların kanuni süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nin banka hesaplarına yatırılıp yatırılmadığı, yatan miktarların tahsilâtlarla aynı olup olmadığı kontrol edilerek, harcamaya konu olan tüm belgeler ve örnekleme yöntemiyle raporumuza dâhil edilmek üzere incelenmiştir.

İncelemeler sırasında 2020 yılı gelir - giderlere konu işlemlerle ilgili olarak, bilgisine gereksinim duyulan birim amir ve müdürleriyle görüşmeler yapılarak, alınan cevaplara dair değerlendirmeler de rapora yansıtılmıştır. Raporumuzun inceleme araştırma bölümünde bütçe ve kesin hesap karşılaştırmaları, belediyenin gelirleri, giderleri, borçları, alacakları ve bilânçosu ana başlıklar halinde incelenmiş, komisyonumuzun tespitleri ve önerileri sıralanmıştır. Raporumuzun sonuç bölümünde ise Denetim Komisyonumuzun kanaat ve kararı yer almaktadır.

Yapılan çalışmada Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında bulunan 12 ( on iki) aya ait ödeme emri ve muhasebe işlem fişi belgeleri sondaj usulü incelenmiş ve bu hususlarda komisyonumuzca aşağıda detaylı bir şekilde yer alan incelemeler ve tespitler başlığında izahatlar yapılmış ve Denetim Raporumuz Meclisin Bilgisine arz edilmiştir.

IV-İNCELEMELER VE TESPİTLER

2020 Yılında 1.141.969.305,34 Türk Lirası tahakkuk yapılmış olup toplamda 1.178.496.502.04 Türk Lirası tahakkuk kaydı bulunmaktadır. Toplam tahakkuktan 1.144.323.734,08 Türk Lirasının tahsilatının gerçekleştiği, bu tahsilattan, 2.827.803,42 Türk Lirasının ret ve iade yapıldığı ve NET BÜTÇE GELİRİNİN 1.141.495.930,66 Türk Lirası olarak gerçekleştiği görülmüştür. 34.172.767,96 Türk Lirası tahakkukun takip ve tahsil edilmek üzere 2021 yılına devrettiği görülmüştür.

Yapılan tahsilatın, tahakkuka göre %96,86 oranında gerçekleştiği görülmüştür.

 

Hatay Büyükşehir Belediyesinin 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında Bütçe Gelirlerinin gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2020 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

Açıklama

Bütçe ile Tahmin Edilen


2019

Yılından Devreden Tahakkuk

2020
Yılı Tahakkuku

Toplam Tahakkuk

2020

Yılı

Tahsilatı

Tahsilattan

Red ve İadeler

2020Yılı Net Tahsilat

2021 Yılına Devreden Takahhuk

Tahsilat Oran

Vergi Gelirleri

14.920.000,00

12.825.556,16

9.023.252,33

21.848.808,49

10.482.835,19

15.229,17

10.467.606,02

11.365.973,30

47,91

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

56.400.000,00

14.110.654,55

35.474.661,17

49.585.315,72

35.661.652,21

2.566.032,73

33.095.619,48

13.923.663,51

66,74

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2.000.000,00

0

416.986,18

416.986,18

416.986,18

0

416.986,18

0

100

Diğer Gelirler

877.770.000,00

9.590.985,99

1.067.654.405,66

1.077.245.391,65

1.068.362.260,50

246.541,52

1.068.115.718,98

8.883.131,15

99,15

Sermaye Gelirleri

352.400.000,00

0

29.400.000,00

29.400.000,00

29.400.000,00

0

29.400.000,00

0

100

Alacaklardan Tahsilat

6.530.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Red ve İadeler (-)

-20.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

TOPLAM

1.310.000.000,00

36.527.196,70

1.141.969.305,34

1.178.496,502,04

1.144.323.734,08

2.827.803,42

1.141.495.930,66

34.172.767,96

96,86

 

 

 

1.VERGİ GELİRLERİ:

 

2020 yılı Vergi Gelirleri bütçe tahmininin 14.920.000,00 Türk Lirası ön görüldüğü,

2019 yılından 12.825.556,16 Türk Lirası Tahakkuk devrettiği 2020 yılında

9.023.252,33 Türk Lirası Tahakkuk yapıldığı, toplam tahakkukun 21.848.808,49 Türk Lirası olduğu görülmüştür.

 

Bu tahakkuktan yılı içerisinde 10.482.835,19 Türk Lirasının tahsil edildiği, bu tahsilattan 15.229,17 Türk Lirasının ret ve iade edildiği 2020 yılı net tahsilâtının 10.467.606,02 Türk Lirası olarak gerçekleştiği görülmüştür.

 

Yapılan tahsilatın, tahakkuka göre %47,91 oranında gerçekleştiği, 11.365.973,30 Türk Lirasının takip ve tahsil edilmek üzere 2021 yılına devrettiği görülmüştür.

 

Belediyenin önemli gelir kaynaklarından olan İlan ve Reklam Vergileri’nde artış sağlanması için şehir genelinde titizlikle tarama yapılarak İlan ve Reklam Vergisi mükellefi olmayanların kayıt altına alınması gerekmektedir. Mevcut  mükelleflerden zamanında tahsilatın  yapılması için gerekli işlemlerin yapılması komisyonumuzca tavsiye edilmektedir.

 

 

2.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 

2020 yılı Teşebbüs ve mülkiyet bütçe tahmininin 56.400.000,00 TL. Ön görüldüğü,

 

2019 yılından 14.110.654,55 Türk Lirası Tahakkuk devrettiği 2020 yılında 35.474.661,17 Türk Lirası Tahakkuk yapıldığı, toplam tahakkukun 49.585.315,72 TL olduğu görülmüştür.

            Bu tahakkuktan yılı içerisinde 35.661.652,21 Türk Lirasının tahsil edildiği, bu tahsilattan 2.566.032,73 Türk Lirasının ret ve iade edildiği, 2020 yılı net tahsilâtının 33.095.519,48 Türk Lirası olarak gerçekleştiği görülmüştür.

 

Yapılan tahsilatın, tahakkuka göre %66,74 oranında gerçekleştiği,  13.923.663,51 Türk Lirasının takip ve tahsil edilmek üzere 2021 yılına devrettiği görülmüştür.

  1. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

 

2020 yılı Alınan Bağış ve Yardımlar bütçe tahmininin 2.000.000,00TL. Ön görüldüğü,

2019 yılından Tahakkuk devretmemiştir. 2020 yılında 416.986,18 Türk Lirası Tahakkuk yapıldığı, toplam tahakkukun 416.986,18 TL olduğu görülmüştür.

 

Bu tahakkuktan yılı içerisinde 416.986,18 Türk Lirasının tahsil edildiği, bu tahsilattan ret ve iade olmadığı, 2020 yılı net tahsilâtının 416.986.18 Türk Lirası olarak gerçekleştiği görülmüştür.

Yapılan tahsilatın, tahakkuka göre %100 oranında gerçekleştiği görülmüştür.

 

 

4.DİĞER GELİRLER

 

2020 yılı Diğer gelirler bütçe tahmini 877.770.000,00 Türk Lirası Ön görüldüğü, 2019 yılından 9.590.985,99 Türk Lirası Tahakkuk devrettiği 2020 yılında 1.067.654.405.66 Türk Lirası Tahakkuk yapıldığı, toplam tahakkukun 1.077.245.391,65 TL olduğu görülmüştür.

 

Bu tahakkuktan yılı içerisinde 1.068.362.260,50 Türk Lirasının tahsil edildiği, bu tahsilattan 246.541,52 Türk Lirasının ret ve iade edildiği, 2020 yılı net tahsilâtının 1.968.115.718,98 Türk Lirası olarak gerçekleştiği görülmüştür.

 

Yapılan tahsilatın, tahakkuka göre %99,15 oranında gerçekleştiği, 8.883.131,15 Türk Lirasının takip ve tahsil edilmek üzere 2021 yılına devrettiği görülmüştür.

 

 

5.SERMAYE GELİRLERİ:

 

2020 yılı Sermaye Gelirleri bütçe tahmini 352.400.000,00 Türk Lirası Ön görüldüğü,

Yılı içerisinde tahakkuku 29.400.000,00 TL olduğu görülmüştür. 2020 yılı net tahsilatı 29.400.000,00 TL olup tahsil oranı % 100,00 olmuştur.

 

Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Gider Kesin Hesap İcmali ve diğer mali tablolar aşağıda gösterilmiştir.

 

Açıklama

Geçen Yıldan
Devreden
Ödenek

Bütçe İle
Verilen
Ödenek

Aktarma Suretiyle

Net
Ödenek
Toplamı

Bütçe
Gideri
Toplamı

Gelecek Yıla
Devrolan
Ödenek

İptal
Edilen
Ödenek

Gerçekleşme oranı %

Eklenen (+)

Düşülen (-)

Personel Giderleri

0

137.865.000,00

6.941.465,90

 

18.960.000,00

 

125.846.465,90

117.258.480,56

0

8.587.985,34

93,18%

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

0

21.695.000,00

14.005.769,96

15.545.769,96

20.155.000,00

19.385.932,92

0

769.067,08

96,18%

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

2.903.350,61

516.435.000,00

119.705.078,40

53.998.412,94

585.458.547,46

526.403.467,87

5.499.726,96

53.555.352,63

89,91%

Faiz Giderleri

0

38.990.000,00

80.200.000,00

0

119.190.000,00

118.516.569,21

0

673.430,79

99,43%

Cari Transferler

0

32.782.000,00

3.216.000,00

4.722.000,00

31.276.000,00

26.929.070,23

0

4.346.929,77

86,10%

Sermaye Giderleri

95.715.335,35

682.914.000,00

195.599.420,90

200.362.552,26

773.866.203,99

573.183.889,04

150.264.533,44

50.417.781,51

74,07%

Sermaye Transferleri

0

21.019.000,00

900.000,00

2.015.000,00

19.904.000,00

16.888.582,17

0

3.015.417,83

84,85%

Borç Verme

0

300.000,00

 

300.000,00

0

0

0

0

 

Yedek Ödenekler

0

158.000.000,00

 

124.664.000,00

 

33.336.000,00

0

0

33.336.000,00

0,00%

TOPLAM 

98.618.685,96

1.610.000.000,00

420.567.735,16

420.567.735,16

1.709.032.217,35

1.398.565.992,00

155.764.260,40

154.701.964,95

81,83%

 

 

TOPLAM:1.398.565.992,00 Türk Lirası olarak Gider Bütçesinin gerçekleştiği görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE
BELEDİYENİN KISA VE UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARI

 

Açıklama

Tutar

İller Bankası Kredileri

6.511.871,93

Diğer Bankalardan Alınan Krediler

135.705.381,72

Bütçe Emanetleri (faaliyet giderleri gereği Müteahhitlere vs. Ödemelerden kalan borçlar)

352.968.347,45

Alınan Depozito ve teminatlar

16.807.379,13

Emanetler hesabı

24.643.848,44

Ödenecek vergi ve fonlar

3.775.032,88

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi

1.061.299,10

Fonlar ve Diğer Kamuya ait Borçlar

63.168,28

Kamu İdareleri Payları Hesabı

4.274,18

Gider Tahakkukları Hesabı

122.027.972,35

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı

663.568.575,46

İller Bankası Kredileri

48.839.117,07

Diğer Bankalardan Alınan Krediler

541.473.098,00

Kamuya ait Ertelenmiş Borçlar

1.023.235,17

Gider Tahakkukları Hesabı

214.653.369,77

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı

805.988.820,01

TOPLAM

1.469.557.395,47

 

 

 

KURUMSAL HARCAMALARA AİT TABLO

Açıklama

Geçen Yıldan

Devreden

Ödenek

Bütçe İle

Verilen

Ödenek

Net Bütçe

Ödeneği

Toplamı

Ödenen

Bütçe

Gideri toplamı

 

 

İptal edilen ödenek

Sonraki Yıla

Devreden

Ödenek

Gerçekleşme Oranı %

Genel Sekreterlik

0

15.000,00

15.000,00

0

15.000,00

0

0,00%

Özel Kalem

26.085,75

7.000.000,00

7.026.085.75

4.219.666,38

2.806.419,37

0

60,06%

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

0

352.000.000,00

355.500.000,00

350.581.503,03

 

4.918.496,97

0

98,62%

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

1.933.125,00

12.400.000,00

18.833.125,00

8.325.708,33

7.131.721,83

3.375.694,84

44,21%

Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

0

2.120.000,00

2.120.000,00

1.264.397,95

855.602,05

0

59,64%

Hukuk Müşavirliği

0

4.100.000,00

4.214.000,00

1.891.405,55

2.322.594,45

0

44,88%

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

0

3.000.000,00

6.750.000,00

4.372.148,61

2.197.606,39

180.245,00

64,77%

Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı

37.212,40

41.500.000,00

29.637.212,40

27.165.136,62

2.472.075,78

0

91,66%

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

0

134.750.000,00

143.550.000,00

127.521.343,86

16.028.656,14

0

88,63%

Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

0

47.360.000,00

19.360.000,00

15.177.982,00

4.182.018,00

0

78,40%

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

91.764.133,81

580.000.000,00

717.027.665,20

543.807.075,51

39.174.444,05

134.046.145,64

75.84%

İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

4.008.129,00

6.750.000,00

8.758.129,00

1.958.908,37

2.017.078,51

4.782.142,12

22,37%

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

0

45.250.000,00

42.750.000,00

34.475.944,41

8.274.055,59

0

80,65%

Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

0

15.000.000,00

17.000.000,00

10.751.552,57

5.893.267,43

355.180,00

63,24%

Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

0

235.260.000,00

198.596.000,00

156.331.123,85

42.264.876,15

0

78,72%

Park Bahçe Ve Yeşil Alanlar Başkanlığı

0

41.740.000,00

69.740.000,00

53.120.764,92

3.594.382,28

13.024.852,80

76,17%

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

850.000,00

28.500.000,00

18.400.000,00

15.536.529,23

2.863.470,77

0

84.44%

Zabıta Dairesi Başkanlığı

0

19.880.000,00

19.880.000,00

15.613.240,70

4.266.759,30

0

78,54%

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

0

155.000,00

155.000,00

35.936,58

119.063,42

0

23,18%

İşletme ve İştirakler DAİRESİ BAŞKANLIĞI

0

3.070.000,00

1.070.000,00

0

1.070.000,00

0

0,00%

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

0

30.150.000,00

28.650.000,00

26.415.623,53

2.234.376,47

0

92,20%

TOPLAM

98.618.685,96

1.610.000.000,0

1.709.032.217,35

1.398.565.992,00

154.701.964,95

155.764.260,40

81,83%

 
Bu haber 56 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU

2020 Bütçe Giderleri

Kurumsal

Bütçe Giderinin Türü

 

2020

Genel bütçeye oranı

I

II

III

IV

 

TL

46

31

1

2

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

4.219.666,38

0,30%

46

31

1

5

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ

 

350.581.503,03

25,07%

46

31

1

10

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

8.325.708,33

0,60%

46

31

1

18

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ

 

1.264.397,95

0,09%

46

31

1

24

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

1.891.405,55

0,14%

46

31

1

25

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER

 

4.372.148,61

0,31%

46

31

1

30

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

 

27.165.136,62

1,94%

46

31

1

31

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

 

Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 37 25 6 6 85 38 81 +47
2 Fenerbahçe 37 23 7 7 67 37 76 +30
3 Galatasaray 37 23 8 6 70 33 75 +37
4 Trabzonspor 37 17 7 13 45 34 64 +11
5 Sivasspor 37 14 7 16 50 41 58 +9
6 Alanyaspor 38 16 13 9 55 42 57 +13
7 Hatayspor 37 16 12 9 60 51 57 +9
8 Gaziantep FK 37 14 11 12 54 46 54 +8
9 Göztepe 37 13 12 12 55 51 51 +4
10 Fatih Karagümrük 37 13 12 12 52 49 51 +3
11 Konyaspor 37 11 14 12 47 47 45 0
12 Çaykur Rizespor 37 11 14 12 48 59 45 -11
13 Antalyaspor 38 9 13 16 40 53 43 -13
14 Başakşehir FK 37 11 16 10 41 55 43 -14
15 Yeni Malatyaspor 37 9 14 14 43 49 41 -6
16 Kasımpaşa 37 10 17 10 42 54 40 -12
17 Kayserispor 37 9 16 12 34 50 39 -16
18 MKE Ankaragücü 37 10 19 8 44 59 38 -15
19 BB Erzurumspor 38 9 19 10 41 65 37 -24
20 Gençlerbirliği 37 9 20 8 37 66 35 -29
21 Denizlispor 37 6 21 10 36 67 28 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 33 20 6 7 60 26 67 +34
2 Giresunspor 33 20 6 7 52 24 67 +28
3 Samsunspor 33 19 4 10 56 30 67 +26
4 İstanbulspor 33 18 8 7 60 34 61 +26
5 Altay 33 19 11 3 62 36 60 +26
6 Altınordu 33 16 8 9 53 45 57 +8
7 Ankara Keçiörengücü 33 16 10 7 46 28 55 +18
8 Ümraniyespor 33 14 11 8 45 42 50 +3
9 Tuzlaspor 33 14 14 5 45 51 47 -6
10 Bursaspor 33 14 15 4 56 54 46 +2
11 Bandırmaspor 33 12 15 6 45 47 42 -2
12 Boluspor 33 11 16 6 35 41 39 -6
13 Balıkesirspor 33 9 16 8 35 48 35 -13
14 Adanaspor 33 9 17 7 44 53 34 -9
15 Menemenspor 33 7 13 13 37 58 34 -21
16 Akhisarspor 33 8 20 5 35 58 29 -23
17 Ankaraspor 33 6 19 8 33 59 26 -26
18 Eskişehirspor 33 1 24 8 23 88 8 -65
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 37 27 2 8 81 25 89 +56
2 Sakaryaspor 37 20 5 12 70 35 72 +35
3 Kırşehir Belediyespor 37 21 8 8 55 30 71 +25
4 Van Spor 37 21 10 6 59 34 69 +25
5 Kırklarelispor 37 18 6 13 59 32 67 +27
6 Bodrumspor 37 18 11 8 80 48 62 +32
7 Etimesgut Belediyespor 37 18 12 7 62 34 61 +28
8 Karacabey Belediyespor 37 14 12 11 50 40 53 +10
9 Turgutluspor 37 16 16 5 44 56 53 -12
10 Pendikspor 37 15 16 6 64 51 51 +13
11 Serik Belediyespor 37 12 11 14 48 48 50 0
12 Pazarspor 37 15 17 5 60 62 50 -2
13 Tarsus İdman Yurdu 37 13 14 10 56 54 49 +2
14 Bayburt Özel İdare Spor 37 14 18 5 50 59 47 -9
15 Sivas Belediyespor 37 10 14 13 56 53 43 +3
16 1922 Konyaspor 37 10 18 9 45 49 39 -4
17 Kastamonuspor 37 8 17 12 31 54 36 -23
18 Elazığspor 37 10 21 6 56 83 33 -27
19 Mamak FK 37 6 25 6 32 118 24 -86
20 Kardemir Karabükspor 37 1 34 2 14 107 2 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 BB Erzurumspor vs Kasımpaşa
 08/05/2021 Çaykur Rizespor vs Yeni Malatyaspor
 08/05/2021 Fatih Karagümrük vs Gençlerbirliği
 08/05/2021 Galatasaray vs Beşiktaş
 08/05/2021 Göztepe vs Konyaspor
 08/05/2021 Hatayspor vs Denizlispor
 08/05/2021 Kayserispor vs Gaziantep FK
 08/05/2021 MKE Ankaragücü vs Fenerbahçe
 08/05/2021 Sivasspor vs Başakşehir FK
 08/05/2021 Trabzonspor vs Antalyaspor
 08/05/2021 Trabzonspor - Antalyaspor Trabzonspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/05/2021 Yeni Malatyaspor - Hatayspor Yeni Malatyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Yeni Malatyaspor yenilmez
 11/05/2021 Başakşehir FK - Kayserispor Kayserispor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Başakşehir FK yenilmez
 11/05/2021 Konyaspor - Trabzonspor Konyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Konyaspor yenilmez
 11/05/2021 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Kasımpaşa yenilmez
 11/05/2021 Yeni Malatyaspor - Hatayspor Hatayspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Yeni Malatyaspor yenilmez
 11/05/2021 Denizlispor - Galatasaray Galatasaray ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
 11/05/2021 Beşiktaş - Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
 11/05/2021 Beşiktaş - Fatih Karagümrük Beşiktaş ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Beşiktaş yenilmez
 11/05/2021 Fenerbahçe - Sivasspor Fenerbahçe ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
 11/05/2021 Denizlispor - Galatasaray Denizlispor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 11/05/2021 Konyaspor - Trabzonspor Trabzonspor ligde deplasmandaki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/05/2021 Fenerbahçe - Sivasspor Sivasspor ligdeki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2021 Boluspor vs Eskişehirspor
 07/05/2021 Akhisarspor vs Ümraniyespor
 09/05/2021 Altay vs Bandırmaspor
 09/05/2021 Ankaraspor vs İstanbulspor
 09/05/2021 Balıkesirspor vs Altınordu
 09/05/2021 Bursaspor vs Ankara Keçiörengücü
 09/05/2021 Adanaspor vs Samsunspor
 09/05/2021 Menemenspor vs Adana Demirspor
 09/05/2021 Tuzlaspor vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Pendikspor
 08/05/2021 Etimesgut Belediyespor vs Karacabey Belediyespor
 08/05/2021 Elazığspor vs Sivas Belediyespor
 08/05/2021 Eyüpspor vs Van Spor
 08/05/2021 Kardemir Karabükspor vs Kırşehir Belediyespor
 08/05/2021 Kastamonuspor vs Sakaryaspor
 08/05/2021 Serik Belediyespor vs Mamak FK
 08/05/2021 Tarsus İdman Yurdu vs Kırklarelispor
 08/05/2021 Turgutluspor vs Bodrumspor
 08/05/2021 1922 Konyaspor vs Pazarspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekirspor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI